USA Football
2017 League Schedules

4th Grade 2017

August 26 - 10am @ St. James 3

September 9 - 10am @ Home vs. Union

September 16 - 10am @ Home vs. St. James 4

September 23 - 10am @ Home vs. Herman

September 30 - 10am @ St. Clair

October 7 - 4pm @ Blair Oaks

6th Grade 2017

August 26 - 11:30am @ Owensville

September 9 - 2:30pm @ Home vs. Union

September 16 - 11:30am @ Home vs. St James

September 23 - 11:30am @ Home vs. Herman

September 30 - 1pm @ St Clair

October 7 - 10am @ Cuba

7th Grade 2017

August 26 - 1pm @ Owensville

August 31 - 6:30pm @ Blair Oaks

September 9 - 1pm @ Home vs. Eureka

September 16 - 1pm @ Home vs. St James

September 23 - NO GAME FOR 7th

September 30 - 2:30pm @ St Clair

October 7 - 11am @ Washington

8th Grade 2017

August 26 - 2:30pm @ Owensville

September 9 - 11:30am @ Home vs. Union

September 16 - 2:30pm @ Home vs. St. James

September 23 - 1pm @ Home vs. Herman

September 30 - 10am @ Northwest

October 7 - 11:30am @ Cuba